ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την εταιρεία «ΙΑΣΙΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.» η οποία λειτουργεί στην έδρα της (στην οδό Μάρκου Μπότσαρη 76-78 στα Χανιά με ΑΦΜ 094526648, ΔΟΥ ΑΒ
ΧΑΝΙΩΝ,) τη Γενική Κλινική ΙΑΣΙΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ο σεβασμός και η προστασία της ιδωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, των πελατών και των επισκεπτών της αλλά των εργαζομένων και των συνεργατών της αποτελεί δέσμευση. 

Για τους λόγους αυτούς ακολουθούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία τηρεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όπως εκάστοτε ισχύει (εφεξής «ισχύον νομοθετικό πλαίσιο»).

Με την παρούσα Πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από την εταιρεία μας για την προστασία εν γένει της ιδιωτικότητας των ασθενών, συνοδών, οικείων και κάθε είδους συμπαραστατών αυτών, τα προσωπικά δεδομένα των οποίων τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας. Με την παρούσα Πολιτική σας ενημερώνουμε για το πώς συλλέγουμε, διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν, όπως τα προσωπικά σας στοιχεία που μας παρέχετε εσείς ή ο ασφαλιστικός σας φορέας, επιλέγοντας να λάβετε υπηρεσίες υγείας από την εταιρεία μας, είτε δεδομένα υγείας που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών μας και από τον (ηλεκτρονικό) ιατρικό φάκελό σας.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει επίσης και για όλα τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε, ήτοι ενδεικτικά ισχύει και σε υποψήφιους, τωρινούς και πρώηνεργαζόμενους και τους εξαρτωμένους τους, συνεταίρους, επενδυτές και μετόχους, κρατικούς υπαλλήλους και άλλους ενδιαφερόμενους.
Όλοι οι Εργαζόμενοι της εταιρείας και τα στελέχη της Διοίκησής της έχουν σημαντικές ευθύνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας τις οποίες οφείλουν να τηρούν.
Αναγνωρίζουμε ότι ακούσια σφάλματα και εσφαλμένη κρίση σχετικά με την προστασία των δεδομένων μπορούν να προκαλέσουν κινδύνους για την ιδιωτικότητα των ατόμων και κινδύνους όσον αφορά την υπόληψη, τις διεργασίες, τη συμμόρφωση και τα οικονομικά της εταιρείας μας. Κάθε εργαζόμενος της εταιρείας και άλλα άτομα τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα για την εταιρεία μας, είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση και τήρηση των υποχρεώσεων τους έναντι στην παρούσα Πολιτική και τους υφιστάμενους νόμους.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ:
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ασθενών, συνοδών, οικείων και κάθε είδους συμπαραστατών αυτών ή χρηστών των ιστοσελίδων ή εργαζομένων και κάθε είδους συνεργατών για τους κατωτέρω σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των κατωτέρω σκοπών και είναι ακριβή. 

Στα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε ανάλογα με τη σχέση μας, ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
Απλά προσωπικά δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κλπ.).

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: «γενετικά δεδομένα» τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τα κληρονομημένα ή αποκεκτημένα γενετικά χαρακτηριστικά ενός φυσικού προσώπου, τα οποία προκύπτουν ιδίως από την ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου ή από την ανάλυση άλλου στοιχείου που επιτρέπει την απόκτηση ισοδύναμων πληροφοριών. 

«βιομετρικά δεδομένα» τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

«δεδομένα που αφορούν την υγεία» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Στοιχεία και πληροφορίες υγείας: Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα υγείας σχετικά με τις παρεχόμενες από την εταιρεία ιατρικές ή νοσηλευτικές υπηρεσίες (όπως κλειστή νοσηλεία, διενέργεια ιατρικών ή διαγνωστικών πράξεων ή παρακλινικών εξετάσεων) ή δεδομένα υγείας για ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις που δεν διενεργήθηκαν από εμάς αλλά αναφέρθηκαν σε εμάς είτε από εσάς είτε από τρίτους (ιατρικός φάκελος).
Στοιχεία Επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομά, τη διεύθυνσή και γενικότερα τα στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), δικά σας ή οικείων ή συνοδών σας.
Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την
πληρωμή, όπως για παράδειγμα ΑΦΜ, πληροφορίες τραπεζικών καρτών, κ.λπ.
Κρατικοί και άλλοι επίσημοι αριθμοί ταυτοποίησης: Συλλέγουμε το ΑΜΚΑ, αριθμό
ταυτότητας ή διαβατηρίου, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό άδειας οδήγησης ή
άλλο αριθμό ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες.
Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες: Πληροφορίες σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνότητα, την σεξουαλική ζωή και προσανατολισμό και γενετικές ή βιομετρικές πληροφορίες. Πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς σε μας (για παράδειγμα, προτιμήσεις που εκφράζονται σχετικά με ιατρική περίθαλψη βασισμένη σε θρησκευτικές πεποιθήσεις) και οι οποίες συλλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Πιθανόν να συλλέξουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή σε ενημερωτικά μας δελτία ή φόρμα επικοινωνίας ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.
Στοιχεία online δραστηριότητας: Πιθανόν να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές υπηρεσίες της εταιρείας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εικόνα του προφίλ σας, τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία στο διαδίκτυο καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε online. Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρέχεται από έναν άλλο πάροχο υπηρεσιών κοινωνικών μέσων στο λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Εταιρείας, ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τον άλλο λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν Προσωπικές Πληροφορίες που αποτελούν μέρος του προφίλ του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή των προφίλ των φίλων σας και άλλων συνδεδεμένων ατόμων.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ:
Η εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (απλά ή/και αυτά που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο), εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νομικές βάσεις, ήτοι:
 για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης,
 προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωσή της,
 για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της ή/και έννομων αξιώσεων,
 όταν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας,
 για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου,
 για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
 για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας,
 για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας
 για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς
 για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας
Ειδικότερα, ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

1. Η εταιρεία διατηρεί και επεξεργάζεται τα απλά προσωπικά δεδομένα ή τα ειδικής κατηγορίας δεδομένα υγείας που της παρέχετε εσείς ή έτερο πρόσωπο για λογαριασμό σας, με σκοπό την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών υγείας την οποία έχετε υπογράψει ή έχει υπογράψει έτερο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό σας, καθώς και τα ιατρικά δεδομένα που προκύπτουν. Τα ανωτέρω δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΕΟΠΥΥ) εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη δική σας έννομη σχέση με αυτούς, σε ιατρούς που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες στην εταιρείας, σε συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας, σύμφωνα με τις μεταξύ ημών συμβάσεις, για το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών υγείας. Οι ανωτέρω επεξεργασίες δύναται να προκύψουν και για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, όπως η προστασία της ζωής και της ακεραιότητάς σας, που καλούμαστε ως εταιρεία να διαφυλάξουμε.

2. Η εταιρεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση, καθώς και κατά περίπτωση καθήκον προς το δημόσιο συμφέρον
να διαβιβάζει κάθε είδους δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές Αρχές εντός και εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, χωρίς πρότερη ενημέρωσή σας. Επίσης, έχει έννομη υποχρέωση να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν όταν κατά νόμο προβλέπεται ή ορίζεται. 

3. Η εταιρεία σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της ως προς την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει και κάθε άλλου εννόμου δικαιώματός της, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δικηγορικά γραφεία. 

4. Η εταιρεία κατόπιν σχετικής ρητής συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και για άλλους σκοπούς, όπως επί παραδείγματι για την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της, καθώς και την παροχή προνομίων. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ:

Όταν σας παρέχουμε υπηρεσίες υγείας διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (απλά και ειδικών κατηγοριών – ευαίσθητα) για όσο χρονικό διάστημα ορίζει η σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα, όπως ορίζει ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν.3418/2005) «Άρθρο 14 παρ. 4 : Η υποχρέωση διατήρησης των ιατρικών αρχείων ισχύει: α) στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα, για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή και β) σε κάθε άλλη περίπτωση, για μία εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενή.»

Όταν θα πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση (π.χ. εκ της φορολογικής ή/και εργατικής, κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας), διατηρούμε τα
προσωπικά σας δεδομένα (απλά και ειδικών κατηγοριών – ευαίσθητα) τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση. 

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα (απλά και ευαίσθητα) των προσώπων που έκαναν εγγραφή σε φόρμες επικοινωνίας, ενημερωτικά δελτία, ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες έως πέντε (5) έτη και στη συνέχεια καταστρέφονται σύμφωνα με την πολιτική καταστροφής της εταιρείας μας, εκτός εάν μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε από εμάς ενημερωτικά δελτία ή/και προωθητικό ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό. Διατηρούμε τα βιογραφικά σημειώματα που συγκεντρώνονται από την εταιρεία μας έως τρία (3) έτη και στη συνέχεια καταστρέφονται σύμφωνα με την πολιτική καταστροφής της εταιρείας μας.


ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων υποβάλλοντας στην εταιρεία σχετική δήλωση με τα ακριβή προσωπικά δεδομένα σας
 Δικαίωμα διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπικών σας δεδομένων.
 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων.
 Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού (δικαίωμα φορητότητας).
 Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Τα εν λόγω δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν λόγω υποχρέωσης εφαρμογής άλλου νόμου, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που αιτηθείτε τη διαγραφή δεδομένων, ενώ υποχρεούμαστε να τα διατηρήσουμε βάσει νόμου.

Επίσης έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, http://www.dpa.gr/) αλλά και δικαίωμα προσφυγής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ:
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα ανωτέρω ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας ως εξής:
 με επιστολή προς: Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., Μάρκου Μπότσαρη 76-78, Χανιά 73136, Κρήτη
 με email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Η εταιρεία μας θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας σύμφωνα με όσα ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός αν αυτό είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγου του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, οπότε δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.


ΙΣΧΥΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική ισχύει από 14-04-2021.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την
ανάρτηση αυτών στον ιστότοπο www.iasishospital.gr


Cookies:

Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί με ηλεκτρονικά μπισκότα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων Πολιτική Cookies.

blue-cross-blue-shield euro-center-logo mondial-logo sos-international-logo tricare-logo

Quick Contact

M.Mpotsari 76-78
73136, Chania
tel: +30 28210 70800,
fax: +30 28210 91140
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

espalogoΗ επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
«Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης»